REGULAMIN LATO HAPPY CLINIC 2024

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z akcji:
- darmowa konsultacja z zakresu medycyny estetycznej
- darmowa konsultacja z zakresu Blefaroplastyki.
Oferta obowiązuje w placówce Happy Clinic w dniach od 15.05.2024r do 30.09.2024r.

I. Postanowienia ogólne:
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z akcji LATO HAPPY CLINIC 2024.
Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
Regulamin – niniejszy regulamin akcji LATO HAPPY CLINIC 2024.
Organizator- Happy Clinic doktor Iwona Kędzielak-Manikowska ul Plac Konesera 6, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIGD
NIP 5212144491, REGON: 013162630.
Klient - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zapisu na konsultacje w klinice medycyny estetycznej Happy Clinic.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługi – usługi oferowane w Klinice medycyny estetycznej Happy Clinic.

II. Realizacja konsultacji w ramach akcji :
W dniach od 15.05.2024 do 30.09.2024r. Klient może skorzystać ze specjalnej oferty obejmującej:
- darmowa konsultacja z zakresu medycyny estetycznej,
- darmowa konsultacja z zakresu Blefaroplastyki.
Z oferty można skorzystać jednorazowo w okresie trwania akcji.

III. Czas trwania akcji i okres obowiązywania zniżek
1. Akcja trwa w dniach od 15.05.2024 do 30.09.2024r.
2. Możliwość umówienia wizyty do 30.09.2024r.
3. Możliwość odbycia konsultacji do dnia 30.09.2024r.

IV. Osoby uprawnione do skorzystania z oferty
Osobą uprawnioną do skorzystania z oferty zniżkowej podczas trwania akcji jest: osoba, która w terminie od 15.05.2024r. do 30.09.2024 bezpośrednio w recepcji oddziału, przez dedykowany numer telefonu lub poprzez kwestionariusz na www, na stronie………………………….. dedykowanej stronie (Loading Page), umówi się na wizytę powołując się na ofertę akcji LATO HAPPY CLINIC 2024.
V. Postanowienia końcowe
1. Zniżki, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami oferowanymi przez Organizatora w okresie trwania akcji oraz innymi zniżkami, jakie posiada pacjent. Klient będzie miał prawo dokonać wyboru, z której zniżki lub promocji w dniu wizyty korzysta.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w recepcji Happy Clinic.
5. Oferta obowiązuje w klinice medycyny estetycznej Happy Clinic.